Assignment Description
• Delta i oppstartsfasen med ansvar for å definere prosjektets disiplinsammensetning og kompetansebehov
• Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasen
• Sikre og følg opp at prosjektene utføres med god økonomi-, risiko-, fremdrifts- og kontraktstyring
• Oppfølging av detalj prosjektering, fabrikasjon, testing og installasjon
• Oppfølging av at prosjekteringen er i henhold til gjeldende krav og regelverk
• Oppfølging av prosjektmilepæler og rapportering av disse

Qualifications Required
• Høyere teknisk utdanning
• Min 10 års erfaring med engineerings ledelse på norsk sokkel
• Detaljkunnskap om krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter og Norsok standarder
• Multidisiplin forståelse
• Språk: Norsk og Engelsk muntlig og skriftlig.

Duration
Ett års varighet med muligheter for forlengelse
Location
Stavanger