News

Inside Omega

Learn about Omega 365 and earn Advantage points

Omega 365 Solutions has released an Academy course providing all Omega 365 team members with the opportunity to expand their knowledge of our Omega 365 system, whilst also earning Advantage points.

The Academy course is based on our popular introductory Omega 365 video series. In the course, the videos, which are between five and fifteen minutes in duration, are followed by a series of questions related to the presented content.

Norwegian text/Norsk tekst
Academy Manager Johnny Vik hopes that earning Advantage points will motivate employees to take this and upcoming courses.

Advantage points for new system knowledge

Omega 365 Academy Manager, Johnny Vik, suggests the new course structure, and the awarding of Advantage points for course completion, will ensure more team members have a basic knowledge of this ever-expanding product.

System features in the course include base functionality, planning and resource management, cost and administration, document management, system completion, quality and risk, and Building Information Model (BIM).

“We have built up a step-by-step video introduction to this comprehensive system and combined this with relevant questions to assist in building understanding,” says Vik

“The fact that we have connected Academy and Advantage and will also be rewarding course completion with Advantage points, is a bonus, and hopefully a great motivator.”

Team members who complete the course will be awarded 10 000 Advantage points, which can be used to book Advantage Holiday Houses or join Advantage Team Events.

Relevant for consultants and employees

Omega 365, our fully integrated and cloud first project and asset management solution, is already utilized by several key organizations in Norway. The solution adopts best industry practices, making it easy to use, and empowers teams with the data they require.

Many Omega 365 consultants are already using the system on assignment with our clients and Vik expects this trend to continue in the future.

“The adoption of Omega 365 in Norway is happening quickly. We believe a sound knowledge of the system will be advantageous for our employees and consultants to have on their CV now and in the years to come.”

Employees working in companies in the Omega 365 Group also use the system on a daily basis for CRM, project, task and meeting management, and as part of implementation projects for both Pims R4 and Omega 365.

English version in the making

As the Omega 365 system is currently only available in Norway, the videos and this Academy course are only available in Norwegian for the time being.

“Production of English content is scheduled to begin later this year. We want this knowledge and this opportunity to be available to everyone as soon as possible.”

Learn and earn via Academy

Omega 365 team members can access the “Introduksjon til Omega 365” course via Academy (under Basis) on omega.omega365.com. When your course completion is approved, Advantage points will be added to your Advantage account.

Vik hopes that this will be the first of many courses that connect Academy and Advantage, allowing our team to earn and learn in Omega 365.


Bli kjent med Omega 365 og motta Advantage-poeng

Omega 365 Solutions har lansert et Academy-kurs som gir ansatte i Omega 365 muligheten til å bli bedre kjent med vårt Omega 365-system, samtidig som de mottar Advantage-poeng.

Academy-kurset er basert på vår populære serie med introduksjonsvideoer av Omega 365. I kurset følges videoene, som har en varighet på mellom fem og femten minutter, av en rekke spørsmål knyttet til innholdet i videoene.

Academy Manager Johnny Vik håper at muligheten for å motta Advantage-poeng gjør at flere ansatte vil ta dette og kommende kurs.

Advantage-poeng for ny systemkunnskap

Omega 365 Academy Manager, Johnny Vik, mener den nye kursstrukturen, og tildelingen av Advantage-poeng for gjennomføring av kurs, vil sørge for at flere ansatte har grunnleggende kunnskap om dette produktet som er under stadig utvikling.

Systemfunksjoner i kurset inkluderer basis funksjonalitet, planlegging og ressursstyring, kostnad og kontraktsadministrasjon, dokumentstyring, systematisk ferdigstillelse, kvalitet og risikostyring, og Building Information Modeling (BIM).

– Vi har bygget opp en videointroduksjon som har en stegvis tilnærmelse til dette omfattende systemet, og kombinert det med relevante spørsmål for å hjelpe til med å bygge forståelse, sier Vik.

– Det at vi har koblet sammen Academy og Advantage, og at kursgjennomføring blir belønnet med Advantage-poeng, er en bonus og forhåpentligvis en stor motivator.

Ansatte som fullfører kurset vil bli tildelt 10 000 Advantage-poeng som kan brukes til å booke Advantage Feriehus eller bli med på Advantage Team Events.

Relevant for konsulenter og ansatte

Omega 365, vår helintegrerte og skybaserte løsning for prosjekter og drift, brukes allerede av flere nøkkelorganisasjoner i Norge. Løsningen bruker beste bransjepraksis, noe som gjør den enkel å bruke, og gir de forskjellige aktørene de dataene de trenger.

Mange Omega 365-konsulenter bruker allerede systemet på oppdrag hos våre kunder og Vik forventer at denne trenden vil fortsette i framtiden.

– Innføringen av Omega 365 i Norge skjer raskt. Vi tror det vil være en fordel for våre ansatte og konsulenter å ha god kjennskap til systemet på CV-en i årene som kommer.

Ansatte som jobber i bedrifter i Omega 365-konsernet bruker også systemet daglig for CRM, prosjekt-, oppgave- og møteledelse, og som del av implementeringsprosjekter for både Pims R4 og Omega 365.

Engelsk versjon underveis

Siden Omega 365-systemer foreløpig kun er tilgjengelig i Norge, er videoene og dette Academy-kurset foreløpig kun tilgjengelig på norsk.

– Produksjonen av engelsk innhold er planlagt å starte senere i år. Vi ønsker at denne kunnskapen og denne muligheten skal være tilgjengelig for alle så snart som mulig.

Lær og motta poeng via Academy

Omega 365-ansatte kan få tilgang til «Introduksjon til Omega 365»-kurset via Academy (under Basis) på omega.omega365.com. Når gjennomføringen av kurset er godkjent, vil Advantage-poeng bli lagt til i Advantage-kontoen din.

Vik håper at dette vil være det første av mange kurs som forbinder Academy og Advantage, slik at ansatte kan både motta poeng og lære i Omega 365.